کنشگری اجتماعی

به واسطه تجربه راه‌اندازی و مدیریت پلتفرم اجتماعی کارزار، با کنشگران اجتماعی مختلفی نشست و برخاست داشته‌ام و بیش از پیش به اهمیت این حوزه پی برده‌ام. به عنوان کسی که از دوران دانشجویی تا به امروز همیشه سعی کرده منفعل نباشد و تغییر را بیشتر از پایین به بالا دنبال می‌کرده، کنشگری اجتماعی را نه در تقابل با کنشگری سیاسی، بلکه به عنوان لازمه رشد و توسعه یک کشور دنبال می‌کنم. مطالب این صفحه هر کدام به نوعی مرتبط با بحث کنشگری اجتماعی است.