حقوق دیجیتال

آگاهی از حقوق دیجیتال به خصوص در کشوری مثل ایران برای همه مردم امری ضروری است تا بتوانیم حق خود را بشناسیم و آن را مطالبه کنیم. موضوعاتی نظیر فیلترینگ و سانسور، مسئولیت پلتفرم‌ها، حریم خصوصی، حفاظت از داده‌ها، حکمرانی اینترنت، تحریم‌های بین‌المللی و… بخشی از موضوعاتی است که در زمینه حقوق دیجیتال در ایران همیشه درگیر آن بوده‌ایم و گاهی قوانینی مثل طرح صیانت یا رخدادهایی مثل قطع اینترنت نقض فاحش این حقوق مهم شهروندی بوده است. مطالبی که به نوعی به این موضوعات اشاره دارد را در این صفحه می‌توانید مرور کنید.